EPA-U (Utiliteit)

Een duurzaam gebouw is comfortabel voor zijn gebruikers, reduceert de energiekosten en verhoogt de verhuurbaarheid en de waarde van het gebouw.
Momenteel is het verplicht om een EPA-U label te kunnen overleggen bij verkoop en verhuur van een gebouw. Dit betekent dat er een bestuurlijke boete opgelegd wordt aan gebouweigenaren die niet voldoen aan deze verplichtingen.

EPA-U certificaat

Het EPA-U certificaat is het resultaat van een standaard avies conform BRL 9500-03. Dit standaard advies is hoofdzakelijk gebaseerd op gebruikmaking van referentiegegevens en geeft alleen standaard energiebesparingsmaatregelen aan. Er wordt een gebouwopname gedaan waarbij van alle bouwdelen de isolatiewaarde wordt bepaald en de afmetingen worden opgemeten. Verder wordt de technische installatie opgenomen; verwarming, luchtbehandeling, verlichting en dit geheel wordt verwerkt in een computerprogramma. Het label wordt bepaald en afgemeld. U ontvangt het certificaat en hiermee voldoet u aan de wettelijke verplichting zoals boven beschreven.

De kosten voor EPA-U certificaat zijn € 350,00 voor een kleine bedrijfsruimte, zoals kantoor of winkel. Voor grotere objecten sturen wij u een offerte, na ontvangst van de beschrijving van het object,

EPA-U maatwerkadvies

Een maatwerkadvies is een energiescan die tot stand komt door een vastgelegde methodiek voor het bepalen energiebesparende maatregelen in bestaande utiliteitsgebouwen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een klant- en situatieafhankelijk, objectief onderzoek wat leidt tot een energieadvies. Hierbij wordt, gebruikmakend van zelf samen te stellen besparingsmaatregelen, een doeltreffende advisering gegeven om het energiegebruik te reduceren. Dit maatwerkadvies kan voor bedrijven die een energiezorgplicht hebben in het kader van AMvB of MJA als alternatief dienen voor een onderzoek in het kader van de Wet Milieu Beheer.

Een EPA-maatwerkrapport biedt u:

een helder overzicht van de huidige energieprestatie van een gebouw;
inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen;
inzicht in de kosten, baten en terugverdientijden van deze maatregelen;
inzicht in de CO2-reductie door het uitvoeren van besparingsmaatregelen;
een goede basis voor overleg met de gemeente in het kader van de Wet milieubeheer.

De EPA-U is een vastgelegde methodiek voor het bepalen van energieprestaties van bestaande gebouwen en is verdeeld over twee richtlijnen. (BRL 9500-03 energieprestatie-certificaat Utiliteit en BRL 9500-04 maatwerkadvies Utiliteit). De EPA-U sluit aan bij de groeiende marktvraag naar een methode waarmee men in staat is om op kostenefficiënte wijze energiebesparende maatregelen te nemen in bestaande utiliteitsgebouwen.

De kosten voor een maatwerkadvies zijn afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de te onderzoeken variabelen. Hiervoor kunt u een offerte bij ons aanvragen. De kosten zijn aftrekbaar van de belastbare winst, mits u een maatregel treft die vermeld staat in het EPA-rapport. EIA en VAMIL bieden mogelijkheden om investeringen in energiebesparing (en de kosten voor maatwerkadvies) af te trekken van de belasting. Uw effectieve voordeel kan hierbij oplopen tot 19% van de investering.

Energiescan

dBCOM verzorgt energiescans voor bedrijven en organisaties die verplichtingen hebben op het gebied van energie en milieu (Wet Milieubeheer of Algemene Maatregel van Bestuur)

U voldoet hieraan als u meer dan: 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas per jaar verbruikt.

Door zelf een energierapportage te laten opstellen en niet af te wachten tot het Bevoegd Gezag dit afdwingt, voorkomt u dat het Bevoegd Gezag voor u bepaalt welke energiebesparende maatregelen u moet nemen.

De kosten voor een energiescan zijn afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de te onderzoeken variabelen. Hiervoor kunt u een offerte bij ons aanvragen.
De kosten zijn aftrekbaar van de belastbare winst, mits u een maatregel treft die vermeld staat in het EPA-rapport. EIA en VAMIL bieden mogelijkheden om investeringen in energiebesparing (en de kosten voor maatwerkadvies) af te trekken van de belasting. Uw effectieve voordeel kan hierbij oplopen tot 19% van de investering.

Offerte aanvragen

U kunt bij ons een gratis en geheel vrijblijvende offerte aanvragen.
Stuur een e-mail met uw gegevens en u wordt telefonisch benaderd voor een afspraak.

 

 


Zomereik 48 5682 HH Best The Netherlands
Tel.: 0499 392261
e-mail: info@dbcom.nl